Chris Hatzo:
Title: Three Amigos @ The Dragon
Where:
Story: